Hệ thống hoạt động bình thường

Websites
100 % thời gian hoạt động
thg 7 2023100% thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
North America Game Servers
100 % thời gian hoạt động
thg 7 2023100% thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
Europe Game Servers
100 % thời gian hoạt động
thg 7 2023100% thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
Asia Pacific Game Servers
100 % thời gian hoạt động
thg 7 2023100% thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
MySQL Databases
100 % thời gian hoạt động
thg 7 2023100% thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
Web Hosting
100 % thời gian hoạt động
thg 7 2023100% thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động

Lịch sử thông báo

thg 9 2023

Không có thông báo nào được báo cáo trong tháng này

thg 8 2023

Không có thông báo nào được báo cáo trong tháng này

thg 7 2023

Không có thông báo nào được báo cáo trong tháng này

thg 7 2023 đến thg 9 2023